นโยบายบริการหลังการขาย

นโยบายบริการหลังการขาย

(Update Sep 2021)

 

   บริษัทมอเตอร์โฮม แอนด์ คาราวาน จำกัด

   20/17 ม.2 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

   โทร. 0-2156-9139 Email: info@mac-thai.com

 

   เงื่อนไขการรับประกัน

1. ยี่ห้อ Dometic, Mobicool, Fiamma, EcoFlow, Bluetti, PowerOak ระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับสินค้า
    ยี่ห้อ Pentair, Tyredog, Auto Sleepers, E&P Hydraulics และ VB air suspension ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 
2. ระยะเวลาในการซ่อม 30 วันนับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้า
 
3. ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้า แล้วเกิดปัญหาภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า (DOA) ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ได้ทันที
 
4. ลูกค้าจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ซื้อ, ข้อมูล รุ่นสินค้าและใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อสินค้า ที่มีระบุวันที่ซื้อให้แก่บริษัทฯ ทุกครั้ง เพื่อทำการตรวจสอบระยะเวลารับประกันสินค้า เมื่อรับบริการ กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
 
ช่องทางแจ้งประกัน
 
5. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไป-กลับจากศูนย์บริการของบริษัท
 
6. สินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เครื่องขัดข้องเนื่องจากความผิดพลาดของโรงงานผลิต หรือเกิดจากการชำรุด ของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปกติ
 
7. ชิ้นส่วนที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์, คู่มือการใช้งาน และ อะไหล่เสริมอื่นๆ ทั้งหมด
 
8. เงื่อนไขการใช้งานผิดประเภท ที่อยู่นอกเหนือการประกัน ได้แก่
    8.1. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้าหรือชิ้นส่วนใดๆที่ขัดข้องเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
    8.2. จากการใช้ผิดวิธีหรือการละเลยไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือคู่มือ
    8.3. การใช้งาน หรือใช้กับไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
    8.4. อาการชำรุดและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ อุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก หรือการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
    8.5. เกิดจากอัคคีภัย หรือจากอุบัติเหตุใดๆก็ตาม
    8.6. จากการกระทำของสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข แมว หนู มด หรือแมลงอื่นๆ
    8.7. จากการกัดกร่อนของสารเคมี เช่น แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ หรือจากการขาดการดูแลรักษา
    8.8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการรับประกันหากลูกค้านำสินค้าไปรับบริการซ่อมที่อื่น นอกเหนือจากศูนย์บริการของบริษัท หรือการดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้
    8.9. ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหายหรือทำลาย และ/หรือ บัตรรับประกันถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 
9. สำหรับสินค้าที่เงื่อนไขพิเศษ : สินค้าขายตามสภาพ ของแถมที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 
10. ในกรณีที่พบว่า อุปกรณ์ในกล่องไม่ครบถ้วน จะต้องแจ้งกลับบริษัทภายใน 7 วันทำการ